Klachtenregeling

Wanneer leerlingen of ouders/verzorgers een klacht hebben, zullen zij dit in de meeste gevallen kunnen bespreken en oplossen met docent, mentor of de schoolleiding. Soms lukt dat niet. Zo’n klacht kan gaan over zaken als seksuele intimidatie, gevoelens van onveiligheid of bedreiging. Dan kan een formele klacht worden voorgelegd aan de algemeen directeur van rsg de Borgen of bij de Landelijke Klachtencommissie (LKC), waarbij rsg de Borgen is aangesloten. In alle gevallen kunnen leerlingen en ouders/verzorgers gebruik maken van onze klachtenregeling. Deze is te vinden op de portal.

Contactpersoon

In de klachtenregeling zijn de formele spelregels vastgelegd voor het afhandelen van een klacht. Hierbij kunt u een beroep doen op de contactpersoon. De contactpersoon is voor leerlingen en ouders/verzorgers, maar ook voor medewerkers van de school, het eerste aanspreekpunt voor klachten. De contactpersoon zal de klager aanhoren en begeleiden bij verdere stappen en de klager zo nodig doorverwijzen naar de externe vertrouwenscontactpersoon, die niet in dienst staat van de school. Voor leerlingen en ouders/verzorgers is de externe vertrouwenspersoon van Hét Vertrouwensbureau.
Er is ook een mogelijkheid om klachten over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld centraal te melden. Hiervoor kunt u bellen met het meldpunt vertrouwensinspecteurs.

Externe vertrouwenspersoon 

Hét Vertrouwensbureau
De Gang 1A
9531 JK Borger
Tel. 085 105 50 55
algemeen@hetvtb.nl 


Meldpunt vertrouwensinspecteurs

Tel. 0900 111 31 11 (lokaal tarief)


rsg de Borgen

Postbus 212
9350 AE  LEEK
Tel. 0594-854550

Algemeen directeur
rsg de Borgen
I. Omlo 

bestuur@rsgdeborgen.nl